به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزشاهد حضور متعادلی از حقوقی ها بودیم. امروز حقوقی های چین چین با عرضه های سنگین و میلیونی خود قصد متعادل نمودن روند مثبت این سهم غذایی را داشتند.