به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بانک کارآفرین افزایش سرمایه ۵٣ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته را به تصویب رساند.