به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در اردیبهشت ماه ٧۴٠ میلیون تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در اردیبهشت ١٨ میلیارد تومان افزایش داشت.