به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نیرو در خصوص فروش و بهای تمام شده برق واحد بخار و واحد گازی شرکت توضیحاتی ارائه نمود.