فروش برخی زیر مجموعه ها قطعی شد شناسایی ١٩٩٨ میلیارد تومان سود نیز ممکن بانک ایران زمین از طریق شرکت زیر مجموعه توسعه تجارت داتام، ٩ شرکت را برای فروش آگهی کرد؛ در این بین دو شرکت با درخواست خرید مجموعا به ارزش ٢٩٩٢ میلیارد تومان مواجه شده است. بر اساس این گزارش، ارزش دفتری این دو شرکت حدود ١٠٠۴ میلیارد تومان بوده و بدین ترتیب حدود ١٩٩٨ میلیارد تومان سود نصیب شرکت داتام و به طور غیر مستقیم نصیب بانک ایران زمین می شود، که...

بورس 24: بانک ایران زمین از طریق شرکت زیر مجموعه توسعه تجارت داتام، 9 شرکت را برای فروش آگهی کرد، که در این بین دو شرکت با درخواست خرید مجموعا به ارزش 2992 میلیارد تومان مواجه شد. 

به گزارش بورس 24، ارزش دفتری این دو شرکت حدود 1004 میلیارد تومان بوده و بدین ترتیب حدود 1998 میلیارد تومان سود نصیب شرکت داتام و به طور غیر مستقیم نصیب بانک ایران زمین می شود. 

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک ایران زمین اعلام داشت، درخواست خرید سهام صرفا دو مورد از شرکت های موضوع مزایده، به شرح ذیل صورت پذیرفته است:  

شرکت جاوید کبیر ماندگار (مالک پروژه موصوف به فردوس) به مبلغ ١۴،٠٠١،٠٠٠ میلیون ریال و ۴٩ درصد شرکت کیوان سپهر شعله افروز ( مالک پروژه موصوف به حقانی ) به مبلغ ۵،٨٨٢،٠٠٠ میلیون ریال. سود حاصل از فروش شرکت های فوق در صورت تایید حسابرسان مستقل شرکت و بانک در دفاتر اعمال خواهد شد.