سهامداران چشم انتظار گزارشات بعدی بانک باشند، چون که... بانک صادرات در عملکرد اردیبهشت ماه سود ١٠١۵ میلیاردی را از طریق سود تسهیلات دهی کسب کرده که در مقابل هزینه ١١٧۶ میلیاردی ناشی از سود سپرده ها داشته است. بر این اساس تراز بانک اگر چه منفی است، ولی روند رو به بهبود در عملیات بانک مشهود بوده و...

بورس 24: بانک صادرات در عملکرد اردیبهشت ماه سود 1015 میلیاردی را از طریق سود تسهیلات دهی کسب کرده که در مقابل هزینه 1176 میلیاردی ناشی از سود سپرده ها داشته است.

بر این اساس تراز بانک اگر چه منفی است، ولی روند رو به بهبهود در عملیات بانک مشهود بوده و می توان طی گزارشات بعدی شاهد مثبت شدن تراز عملیاتی در بانک باشیم.

به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ بانک صادرات در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨، حدود ١٨٩۵ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود.

هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٢٠٨ میلیارد تومان رسیده است.