چقدر سود تقسیم شد؟ افزایش سرمایه در راه است، آیا؟ مدیر عامل شرکت سیمان صوفیان، در مجمع امروز طی سخنانی با شاره به اینکه...