به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره فرآوری مواد معدنی ایران افزایش سرمایه ١۵٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.