به گزارش کدال نگر بورس۲۴،وضعیت پرتفوی چند شرکت سرمایه گذاری بررسی شد