به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران در اردیبهشت ماه ١٨ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در اردیبهشت ۴۵۶ میلیارد تومان افزایش داشت.