به گزارش کدال نگر بورس۲۴،وضعیت تولید و فروش چند شرکت بررسی شد