مجمع شرکت عطرین نخ قم امروز برگزار شد که این مجمع ٨٠ تومان سود نقدی تقسیم کرد.