به گزارش کدال نگر بورس٢۴، دعوتنامه سهامداران چند شرکت به مجمع صادر شد