سود بیشتری خواهیم کرد، اگر... یکی از مدیران شرکت گفت: مهم ترین مساله در صادرات شرکت های دارویی این است، که شرکت بتواند الزامات کشورهای مقصد را پاسخگو باشد، که...