طی سال گذشته، برای نخستین بار تایر سازان در بهار افزایش نرخ ۹.۶درصدی را تجربه کردند و به دنبال آن در اواسط سال تایر سازان با ۲۰درصد دیگر رشد نرخ تولید همراه شده اند. حال، پس از گذشته حدود چندماه، به دلیل عدم کشش تولید، درخواست افزایش نرخ داده اند.