به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران چند شرکت آماده حضور در مجمع شدند