به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره توکا رنگ فولاد سپاهان افزایش سرمایه ١١۴ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.