به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت سود و زیان چند شرکت مشخص شد