به گزارش کدال نگر بورس٢۴، روند سودسازی ١٢ ماهه چند شرکت مورد بررسی قرار گرفت