این ورق امروز حداکثر تا ۵٨,٢٣٩ ریال رقابت شد. حجم عرضه ها از سوی شرکت نیز به ٧۴,٩١٠ تن افزایش یافت و متوسط پایانی ( با ١٣% افزایش نسبت به نرخ پایه و افت ٢.۵% نسبت ....