به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شریف آباد در خصوص صورت های مالی شرکت توضیحاتی ارائه نمود.