بورس ٢۴ : عدم اصلاح نرخ خرید برق از نیروگاه ها یکی از موارد مهمی است که این صنعت را در صورت تداوم شرایط ثبات قیمتی به چالش و به محدوده زیان وارد خواهد کرد. موضوعی که صورت های مالی شرکت های تولید کننده برق را با توجه به افزایش هزینه های جانبی دستخوش کاهش سود می کند. خرید برق از نیروگاه ها در ۴ سال اخیر رشدی نداشته است این در صورتی است که با توجه به تورم موجود تمام هزینه ها با رشد روبرو بوده است اما از افزایش قیمت برق خبری نیست...