به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران سه شرکت در مسیر مجمع قرار گرفتند