به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تصمیمات مجمع چند شرکت دیگر منتشر و به اطلاع سهامداران رسید