بورس ٢۴ : هفت منطقه شهری تهران در بازار مسکن، بالای خط متوسط قیمت ها قرار دارند و مابقی مناطق در پایین این خط دسته بندی می شوند. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک،‌ سه،‌ دو، شش،‌ پنج،‌ بیست و دو و چهار بیشتر از ١١ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان است. این قیمت، میانگین بهای آپارتمان های فروش رفته در فروردین امسال بود.قیمت منطقه ٢٢ اندکی بیشتر از قیمت منطقه ۴ شده است...

بورس 24 : هفت منطقه شهری تهران در بازار مسکن، بالای خط متوسط قیمت ها قرار دارند و مابقی مناطق در پایین این خط دسته بندی می شوند.

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق یک،‌ سه،‌ دو، شش،‌ پنج،‌ بیست و دو و چهار بیشتر از 11 میلیون و 400 هزار تومان است. این قیمت، میانگین بهای آپارتمان های فروش رفته در فروردین امسال بود.قیمت منطقه 22 اندکی بیشتر از قیمت منطقه 4 شده است.

اما در سایر مناطق تهران متوسط قیمت هر متر بنای مسکونی کمتر از 11 میلیون و 400 هزار تومان است.نزدیک ترین مناطق به قیمت میانگین شهر را دو منطقه 4 و 7 تشکیل می دهند.

مناطق18 و 20 و 17 به ترتیب سه منطقه ارزان بازار مسکن هستند.