مدیر مالی: افزایش نرخ سیمان موضوع مهم این صنعت است هزینه ها بالا رفته / حداقل بایستی ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته باشیم مجمع شرکت سیمان خزر امروز برگزار شد، که این مجمع ۵٠ درصد از سود شرکت را تقسیم کرد و...