افزایش نرخ یکی از بایدهای این صنعت است او گفت: درخواست کارشناسی افزایش نرخ سیمان به وزارت صمت ارسال شد، که البته این درخواست یک پیشنهاد نبوده، بلکه یک الزام است و...