به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری نیرو اعلام داشت ١- به موجب نامه شماره٢۴۴/٣٠٠/ص/٩٨ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٠ شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی قرارداد خرید تضمینی برق (ECA) بخش گازی نیرو گاه تابان یزد متعلق به شرکت انرژی گستر جم در تاریخ ١٣٩٨/٠٢/١٠ به اتمام رسیده است که البته شرکت انرژی گستر جم به جهت مفاد قرارداد فی مابین وتعهدات طرفین در خصوص احداث ایستگاه گازی، در حال مذاکره با شرکت مادر تخصصی برق حرارتی است که در صورت توافق نهایی نسبت به تمدید قرارداد مذکور تا اواخر سال جاری اقدام گردد. لازم به ذکر است این امر تاثیری منفی در سود و زیان شرکت در سال ١٣٩٧ نخواهد داشت. همچنین گفتنی است که مدت قرارداد خرید تضمینی بخش بخار نیروگاه تابان یزد نیز تا بهمن ماه سال١٣٩٩ می باشد. ٢- به موجب نامه شماره٢٩٧/١٠٠/ص/٩٨ مورخ ١٣٩٨/٠١/٢٠ پیرو صورتجلسه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق مورخ ١٣٩٧/١٢/٢٠ از تاریخ ١٣٩٧/٠۵/١۶ نرخ نیما در ضریب تعدیل نرخ خرید تضمینی برق نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی اعمال می گردد که تاثیرات سود و زیانی این مورد به محض نهایی شدن اطلاع رسانی خواهد شد.