به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی در خصوص معامله با شرکت پخش البرز توضیحات بیشتری ارائه نمود.