به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروز شاهد حضور متعادلی از حقوقی ها بودیم.در نماد لوله و ماشین سازی ایران دو حقوقی سرمایه گذاری ملی و توسعه و تامین شریف عرضه کنندگان سنگین این سهم بوده و اگر این عرضه ها ادامه داشته باشد ، این دو حقوقی از ترکیب سهامداران درصدی «فلوله» خارج خواهند شد...