به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تاپکیش خبر از قرارداد فروش یکصد هزار دستگاه کارت خوان طی ۵ مرحله داده است.