به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت عملیاتی و سود سازی چند شرکت مهم بررسی شد