به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی اهم مطالب مطرح شده در کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده را منتشر نمود.