با توجه به تقاضای بیش از دو برابری و شکل گیری رقابت، قیمت تا سطح ۴٢,١٢۵ ریال رقابت شد. در نهایت با افزایش ٢٢ درصدی ...