به گزارش کدال نگر بورس٢۴، عملکرد و سود سازی چند شرکت مهم مورد بررسی قرار گرفت