به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران چند شرکت برای حضور در مجمع آماده شدند