به گزارش کدال نگر بورس٢۴، آلومینیوم ایران در ١٢ ماهه امسال به سود قابل توجه ٩۵ تومانی به ازای هر سهم رسیده که این سود با رشد ۶١۶ درصدی به نسبت سال قبل همراه شده است