به گزارش بورس٢۴، سرمایه گذاری معادن و فلزات از برنامه عرضه بلوک ۴ درصدی بانک سامان با قیمت پایه هر سهم ٢٠٠ تومان داده است