از تقسیم سود تا برنامه های آتی مدیر عامل: سال ٩٨ را اینگونه می گذرانیم، که... حمید سلطانیانی، مدیر عامل شرکت اهم فعالیت های صورت گرفته در سال مالی مورد گزارش را در جمع سهامدارن تشریح کرد و گفت...