به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کی بی سی در خصوص فروش دارو به پخش البرز شفاف سازی نمود.