بر اساس گزارش عملکردی که در کدال منتشر کردیم سود سال مالی ٩٧ ما به نسبت سال ماقبل رشد ۵ برابری داشته و از ۴١ تومان به ٢٠۶ تومان در سال مالی ٩٧ ارتقا داشته است.