بورس ٢۴ : بازار سرمایه طی روزهای اخیر با فشار عرضه های زیادی مواجه شد که پیامد آن افت بیش از ٢٠ هزار واحدی شاخص طی ۶ روز معاملاتی بود. پس از آن که شاخص کل بورس در روز چهاردهم اردیبهشت ماه به ارتفاع ٢٢۴ هزار و ۵٠٠ واحدی صعود کرد ریسک های سیاسی موجب شد تا مسیر اصلاح را در پیش گرفته و تا ٢٢ اردیبهشت ماه به ارتفاع ٢٠۴ هزار واحدی بازگردد. روز گذشته جو عمومی بازار بهبود یافت و حجم خریداران نسبت به فروشندگان پیشی گرفت و موجب شد تا بسیاری از سهم ها صف خرید شوند و به تبع آن شاخص کل بورس بیش از ٣ هزار و ۶٨٠ واحد رشد کرده و تا ارتفاع ٢٠٧ هزار و ٧۵٠ واحد بالا برود...