به گزارش کدال نگر بورس٢۴، مجامع چند شرکت در شرف برگزاری و از سهامداران دعوت به عمل آمد.