حجم معامله به ۴٠٠ تن محدود شد؛ همچنین پایانی امروز نیز نسبت به معامله قبلی (٧۴٠,٨٠٢ریال) افت ٢.٣ درصد ...