به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت تامین سرمایه امید افزایش سرمایه ١٧ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را مورد تصویب قرار داد.