به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزهمچنان معاملات پر حجمی توسط حقوقی ها را شاهد بودیم. در نماد گلوکوزان شاهد ادامه فروش سرمایه گذاری صنعت و معدن در این سهم هستیم و به نظر می رسد به زودی این حقوقی از ترکیب سهامداری غگل خارج شود.