به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چندین شرکت عملکرد خود را منتشر کردند