به گزارش کدال نگر بورس٢۴، وضعیت عملیاتی چند شرکت مهم ارزیابی شد.