به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سیمان مازندران تهران افزایش سرمایه ٣٣ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را مورد تصویب قرار داد.