به گزارش بورس ٢۴، در بازار امروزحقوقی ها حضور پرتعدادی در بازار داشته و حمایت جانانه ای از بازار به عمل آوردند. در نماد گروه بهمن سهامدار حقیقی تازه وارد به این سهم امروز هم ١۵ میلیون دیگر از سهام این شرکت را خریداری تا درصد سهامداریش به بالای ١.٣ درصد برسد.